کابل گرمایی

کابل گرمایی:کابل گرمایی همانطور که از اسم آن مشخص است یعنی کابلی به شکل مفتول که تولید گرما می کند.این نوع المنت گرمایی با  تغذیه الکتر...

ادامه مطلب